سمت نام و نام خانوادگی شماره تماس پست الکترونیکی
مدیر فناوری و توسعه نوآوری آقای دکتر علی نیکبخت 021-66462244 iec [at] aut.ac.ir
معاون فناوری و توسعه نوآوری آقای دکتر احمد نیک آبادی 021-66462244 iec [at] aut.ac.ir
مسئول دفتر مديريت خانم سیده مریم پورحجتی 021-66462244 iec [at] aut.ac.ir
کارشناس پذیرش و روابط عمومی خانم ليلا بی ريا 021-66402525 iecregistration [at] aut.ac.ir
کارشناس بررسی فنی طرح‌ها خانم مریم فرجی 021-66462210 iectechnical [at] aut.ac.ir
کارشناس مالی و قراردادها خانم نهال متقی 021-66403183 iecfinancial [at] aut.ac.ir
کارشناس تجاری سازی خانم شادی برندک 021-66487174 ieckbc [at] aut.ac.ir
کارشناس نظارت و ارزیابی  خانم لیدا وهابی 021-66412336 iecevaluation [at] aut.ac.ir
کارشناس مشاوره و آموزش  خانم فاطمه السادات حسینی 021-64545544 iec-edu [at] aut.ac.ir
مسئول امور اجرایی و کارپردازی  آقای محمد میرزایی 021-66414330