دکتر علی نیکبخت
مدیر فناوری و توسعه نوآوری
دکتر ایمان شریفی
معاون فناوری و توسعه نوآوری
دکتر حسین خالقی
معاون خدمات فناوری و تجاری سازی
خانم زهرا دادگر
مسئول دفتر
خانم لیلا بی‌ریا
کارشناس پذیرش و روابط عمومی
خانم نهال متقی
کارشناس مالی و قراردادها
خانم مریم فرجی
کارشناس بررسی فنی طرح‌ها
خانم شادی برندک
کارشناس نظارت و ارزیابی
خانم
کارشناس
آقای علی علیزاده
مسئول کارآفرینی و توسعه کسب و کار
خانم مژگان نیکودل
کارشناس فناوری و تجاری سازی
خانم فهیمه گرامی نژاد
کارشناس پژوهشی
فرشاد آذرنصر
کارشناس کارگاه
آقای محمد میرزایی
مسئول امور اجرایی و کارپردازی