روابط عمومی پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر اولین رویداد فرصت تامین سرمایه برای شرکت های پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر

 | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 
اولین رویداد فرصت تامین سرمایه برای شرکت‌های پارک علم وفناوری امیرکبیر