پارک علم وفناوری دانشگاه صنعتی امیر کبیر مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی

 | تاریخ ارسال: 1402/8/23 | 
مدیریت مالی برای مدیران غیر مالی