تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | نام و نام خانوادگی: سیدفرهنگ فصیحی
سمت: رییس پارک علم و فناوری
شماره تماس:۶۶۴۶۲۲۴۴
پست الکترونیک:
 
 نام و نام خانوادگی: زهرا دادگر
سمت: مسئول دفتر
شماره تماس:۶۶۴۶۲۲۴۴
پست الکترونیک:
 
 نام و نام خانوادگی: ایمان شریفی
سمت: معاون پارک علم و فناوری
شماره تماس:۶۶۴۶۲۴۲۲
پست الکترونیک:
 
 نام و نام خانوادگی: مریم فرجی
سمت: کارشناس پذیرش
شماره تماس:۶۶۴۶۲۲۱۰
پست الکترونیک:
 
 نام و نام خانوادگی: نهال متقی
سمت: کارشناس مالی و پشتیبانی
شماره تماس:۶۶۴۰۳۱۸۳
پست الکترونیک:
 
 نام و نام خانوادگی: محمد میرزایی
سمت:
شماره تماس:۶۶۴۰۲۵۲۵
پست الکترونیک:
 
 
 نام و نام خانوادگی: فرشاد آذرنصر
سمت:
شماره تماس:۶۴۵۴۵۷۳۸
پست الکترونیک:
 
 
 


نام و نام خانوادگی: عبدالرضا خورشیدی‌نیا
سمت:
شماره تماس:۶۶۴۱۴۳۳۰
پست الکترونیک: