بازدید هیات سوری از برج علم و فناوری

 | تاریخ ارسال: 1400/9/13 | 

وزیر آموزش عالی سوریه و هیات همراه ایشان از دانشگاه صنعتی امیرکبیر و برج فناوری دانشگاه بازدید کردند. در این بازدید زمینه‌های همکاری علمی، آموزشی و تحقیقاتی مورد بررسی قرار گرفت.

بازدید هیات سوری از دانشگاه صنعتی امیرکبیر با حضور دکتر سیدحسن قدسی ­پور سرپرست دانشگاه، دکتر بهروز آرزو معاون بین الملل دانشگاه دکتر علی نیک­بخت رییس پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دکتر بیام بشیر ابراهیم وزیر آموزش عالی و پژوهش علمی جمهوری عربی سوریه، دکتر یسار عابدین رییس دانشگاه دمشق و شفیق ایوب سفیر سوریه در ایران انجام گرفت.