ثبت درخواست تصویربرداری از محصول
[ برگشت به فرم ]
- .......
1 نام شرکت
2 درخواست معرفی و تصویربرداری از محصول/خدمت
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.
3 لطفا متن تعهدنامه را( مطابق نمونه) در سربرگ شرکت با مهر و امضا مدیرعامل بارگذاری فرمایید.
نمونه فرم تعهدنامه
لطفا فایل تقاضا شده را به فرم پیوست کنید.