میعاد رسام رایا

 | تاریخ ارسال: 1401/2/4 | 

میعاد رسام رایا

 


ایده محوری: سامانه کنترل و پایش پایداری شناورها
زمینه فعالیت:

بازار هدف:

 
 


مدیرعامل: آرمان بهلکه
سرپرست: 
شماره تلفن: 
فکس:
ایمیل: Araz.mghaut.ac.ir
وب‌سایت: www.tarazme.ir