معرفی خدمت معافیت مالیاتی

 | تاریخ ارسال: 1401/11/3 | 
بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده ۹ قانون ”حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیانواحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توانند نسبت به درآمد حاصل از فعالیت‌های مرتبط با مجوز فناوری که در پارک محقق شده باشد از تاریخ صدور مجوز فناوری از معافیت مالیاتی موضوع ماده (۱۳) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری بهره‌مند شوند.
شرایط دریافت خدمت:
  •  استقرار حداقل شش ماه در پارک علم و فناوری
  •   انجام فعالیت تجاری
  • اخذ مجوز فناوری از پارک
گردش کار: