معرفی خدمت صدور معرفی نامه

 | تاریخ ارسال: 1401/11/4 | 
 
واحدهای فناور عضو پارک دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توانند از پارک معرفی­نامه جهت ارائه به سازمان­های دولتی و خصوصی، صنعت و ... دریافت نمایند.
 
گردش کار: