تماس با ما

 | تاریخ ارسال: 1400/9/1 | نام و نام خانوادگی: سیدفرهنگ فصیحی
سمت: رییس پارک علم و فناوری
شماره تماس:۶۶۴۶۲۲۴۴
پست الکترونیک:
 

 
نام و نام خانوادگی: زهرا دادگر
سمت: مسئول دفتر
شماره تماس:۶۶۴۶۲۲۴۴
پست الکترونیک:
 
 
 نام و نام خانوادگی: 
سمت: معاون پارک علم و فناوری
شماره تماس:۶۶۴۶۲۴۲۲
پست الکترونیک:
 
 نام و نام خانوادگی: مریم فرجی
سمت: رئیس اداره پذیرش و نظارت بر طرح ها
شماره تماس:۶۶۴۶۲۲۱۰
پست الکترونیک: 
 iectechnicalaut.ac.ir
 
    نام و نام خانوادگی: محمدرضا جواهر
سمت: رئیس اداره مالی و توسعه کالبدی
شماره تماس:۶۶۴۱۲۳۳۶
پست الکترونیک:
 
  


نام و نام خانوادگی: محمدرضا ذاکری
سمت: کارشناس مرکز رشد
شماره تماس:۶۶۴۶۱۱۹۱
پست الکترونیک:mrzakeriaut.ac.ir
 
 نام و نام خانوادگی: محمد میرزایی
سمت:
شماره تماس:۶۶۴۰۲۵۲۵
پست الکترونیک:
 
 
 نام و نام خانوادگی: فرشاد آذرنصر
سمت:
شماره تماس:۶۴۵۴۵۷۳۸
پست الکترونیک:
 
 
 نام و نام خانوادگی: عبدالرضا خورشیدی‌نیا
سمت: مسئول روابط عمومی
شماره تماس:۶۶۴۱۴۳۳۰
پست الکترونیک:
 

 
نام و نام خانوادگی: فاطمه روحانیان
سمت: کارشناس پایش و ارزیابی
شماره تماس: ۶۶۴۷۵۹۸۴
پست الکترونیک: