داده‌های آماری
+22
دانش بنیان
+78
رشد
+26
پیش رشد
+10
مراکز نوآوری
+3
شتابدهنده
+5000
تعداد نفر اشتغال زایی توسط شرکت ها