داده‌های آماری
+22
رشدیافته
+78
رشد
+26
پیش رشد
+10
مراکز نوآوری
+3
شتابدهنده
+5000
تعداد نفر اشتغال‌زایی توسط شرکت‌ها